Herakles Lahdi (Kayseri Arkeoloji Müzesi)
 
 
 
 
   
  KAYSERİ  
   
 
Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi
Hanlar, hamamlar, kaleler, kervansaraylar, kümbetler ve köprüler ile Kayseri`nin tarihi mirası
Anadolu`dan ilk mektuplar: Kayseri Arkeoloji Müzesi
İkibin yılın şahidi: Kayseri Kalesi
Kayseri`nin ilçeleri
 
  LİNKLER  
 
Cebit 2013 Hannover Tur Programları
Domotex 2013 Hannover Tur Programları
EMO 2013 Hannover Tur Programları
DURU ELEKTRİK & MÜHENDİSLİK
KEŞAN HAZIR BETON
MAKİNA ODASI
Baskılı T-shirt Modelleri
 
  Kayseri`deki diğer tarihi camiler  
Kayseri, önce Danişmentliler'in sonrasında Anadolu Selçukluları'nın önemli merkezlerinden biri olmuş ve en önemli eseler bu dönemde inşa edilmiştir. Osmanlılar zamanında da önemli bir merkez olmaya devam eden Kayseri tüm Türk hakimiyetindeki dönemlere ait yapıları bünyesinde barındıran ender illerden birisidir.
Kayseri`deki diğer tarihi camiler
Şeyh Camii

Şeyh Camii veya Şıh Camii olarak da bilinmektedir. Merkez Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndedir. Şeyh Camii, meşhur mutasavvıf Şeyh İbrahim Tennuri'nin adına izafe edilmekledir.

M. 1482 (H. 887)’ de vefat eden Şeyh İbrahim Tennurî; 15. yüzyılda yaşamış din alimlerindedir. Fatih Sultan Mehmed’in hocası Akşemseddin’in müridi olmuştur. Fatih Sultan Mehmed H 871 (M.1466) yılında Kayseri'yi Osmanlı topraklarına kattığı sırada Şeyh İbrahim Tennuri'ye bir çok ihsanlarda bulunmuş, kendisini ve sülalesini; örfî, idari bütün devlet teklifleri ile öşür ve ağnam vergisinden de muaf tutmuştur.

Caminin banisi ve inşâ tarihi hakkında değişik görüşler vardır. M.1473 yılında veya M.1576 yılında yaptırıldığı ileri sürülmektedir.

Cami 10.70x10.20m boyutlarında ve kare plânda yapılmıştır. Duvarlar kısmen moloz, kısmen kesme taşlardandır. Batısında (türbeye geçişi de sağlayan) (2,19x4,10 cm,) ölçüsünde bir eyvan vardır. Camiin kuzeyinde ise enine genişlemiş bir son cemaat mahalli bulunmaktadır.

Battal Gazi Camii

Adını meşhur İslam kahramanı Battal Gazi'den alan camiin inşa tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber Kayseri'nin en eski mescidi olarak yad edilir.

Dış duvarları iri kesme taşlardan yapılmıştır. Harimin ölçüleri 14 x 14 m ebatlarındadır. Daha çok tek bir tonoza benzeyen iç örtü sistemi ana mekanı destekleyen iki büyük ayağa dayanmaktadır. Bu ayakların araları, ortada (kıble istikametinde) geniş, kenarlarda dar birer yuvarlak kemerle bağlanmıştır. Aksi istikamette de iki yanda ikişer kemer bulunur. Doğu cephesinde mihraba yakın yerde bir pencere vardır. Camiin batı duvarında kapatılmış bir kapı bulunmaktadır. Mihrab, caminin zemininden bir basamak yüksekte olduğu için, bu eserin bazilikadan camiye dönüştüğü tahmin edilmekledir.

Kayseri`deki diğer tarihi camiler

Hatıroğlu Camii

Kayseri ili Melikgazi İlçesi Hacı Mansur Mahallesi Katıroğlu Sokağı’nda bulunan Hatıroğlu Camii'nin ilk kez inşaası Selçuklu devrine kadar uzanmaktadır. Şu andaki caminin yerinde bulunan ilk eser; Ahmed Nazif Efendi'ye göre ise 1271 (H,670) yılında Hatıroğlu Eşref Bey tarafından taptırılmıştır. Kendisi  Selçuklu emirlerinden biridir.  

Ancak Hatıroğlu Camii’nin inşa edildiği tarihteki yapısından eser yoktur. Bu cami yerine oturan eser 16. yüzyılda yapılmış olması muhtemel bir klasik dönem Osmanlı mimarisi eseridir. Camide çoğu Osmanlı dönemi eserlerinde olduğu gibi bir son cemaat yeri mevcuttur. Caminin minaresi ise 1835 yılında büyük depremde zarar görmüş ve yıkılmıştır. 1866 yılında onarılarak şerefeden yukarı kısmı tekrar inşa edilmiştir.

Yanıkoğlu Camii

Melikgazi ilçesi Yanıkoğlu Mahallesi’nde bulunan cami H.1068 (M.1658) yılında Halep Yeniçeri Serdarı Süleyman Ağa tarafından yaptırılmıştır. 1652 (1062) tarihinde Halep'ten Kayseri müftüsü Şaban Efendizade Mehmed Efendi'ye yetki göndermiş Mehmed Efendi ve Hunat mahallesinde bulunan ve "Hoca Abada:: veya Hoca Vatan" mahallesi yakınında üç tarafı yol ile çevrili sebze bahçesin: yüz seksen kuruşa satın alarak camiyi yaptırmıştır.

Küçük kesme taşlardan, dikdörtgen bir alan üzerine inşa edilenMinaresi kesme taş kaidelidir. Klasik Osmanlı mimari özelliğini taşır. Caminin girişinde sütun olarak kullanılan ağaçlar dikkat çekicidir. 1748 yılında Kayseri Yeniçeri Alayı’nın Serdar-ı Yakın’ı Yanıkoğlu Ömer Ağa tarafından onarıldığı için bundan sonra Cami Yanıkoğlu Camii olarak anılmaya başlanmıştır. 1835 depreminde şerefesinden itibaren yıkılan cami minaresi halk tarafından tekrar yaptırılmıştır.

Hasinli Camii

Kayseri merkez ilçelerinden Kocasinan ilçesi Hasinli Mahallesi’ndedir. Vakfiyesinde yazdığına göre Ürgüplü Derviş Mehmed Ağanın H.1126(M.1712) yılında bir sıbyan mektebi, bir medrese ve bir çeşme ile beraber Hasinli Camii’ni yaptırdığı yazmaktadır.

H.1201(M.1786 yılında) cami onarım geçirmiştir. Derviş Mehmed Ağa’nın soyundan gelen Ak Hatun namında bir hanımın camiyi tamir ettirmiştir.

Vakfiyede bahsi geçen sıbyan mektebi ve medrese yıkılmış ve yok olmuştur. Yalnız cami karşısında yer alan Hasinli çeşmesi hala ayaktadır. 11 x 11 metre ölçülerinde kare bir plan üzerine oturan cami, 5 metre genişliğinde ve camiyi oldukça hametli gösteren son cemaat yeri ile Kayseri’nin güzel camilerinden biridir. Giriş kapısı üzerinde tek satırlık, iki mısralı celi sülüs ile yazılan kitabesi vardır.

Ali Hoca Camii

Kayseri merkezinde Danacılar Mahallesi, Yuvak Sokak’ta bulunan ve bir Osmanlı eseri olan Ali Hoca Camisi, 1708 yılında yapılmıştır. Cami dikdörtgen planlı, kesme taştan küçük bir yapı olup, mimari yönden bir özellik göstermemektedir. Caminin en önemli tarafı Osmanlı mimarisinde minber- minare veya köşk-minare denilen minaresidir. İbadet mekanının kuzeybatı köşesine 4,5 m. yüksekliğindeki taş kaide üzerine yapılmış olup, minareye yirmi basamakla taş bir merdivenle çıkılmaktadır. Dört yekpare taş sütundan oluşan minarenin üzeri taş piramidal bir külahla örtülüdür.


Bozatlı Paşa Narlı Mescidi

Kayseri Bozatlıpaşa Mahallesinde bulunan Narlı Mescit XVIII.yüzyılda yapılmıştır.

Mescit 7.34x12,52 m. ölçüsünde dikdörtgen planlı bir yapıdır. Kesme taş ve moloz taştan yapılan mescidin ibadet mekanı dört ağaç direk tarafından desteklenen toprak bir damla örtülmüştür. Mimari yönden mescidin bir özelliği bulunmamaktadır.

Mescidin en önemli yanı kuzey-batı köşesindeki minber-minaresidir. Minareye dokuz basamaklı bir merdivenle çıkılmaktadır. Zeminden 4.20 m. yüksekliğinde olan minber-minare 1.20x1.35 m. ölçüsünde taş bir kaide üzerinde krem renkli kesme taştan yapılmış olup, sekizgen gövdeli baklava başlıklı sütunların taşıdığı piramit şeklinde bir külahla örtülmüştür.

Cıncıklı (Çiğdelizade) Camii

Kayseri Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Sokak’ta buluna Cıncıklı Camisi, Çiğdelizade Hacı Ahmet Ağa tarafından 1664 yılında yapılmıştır. Hacı Ahmet Ağa’nın kızı Ayşe Hanım 1715 yılında camiyi tamir ettirmiştir. Bundan sonra cami değişik zamanlarda onarılmıştır.

Caminin giriş kapısı üzerinde 1921 tarihli talik yazılı dört satırlı bir kitabesi bulunmaktadır. Kitabeye göre camiyi İmamzade Reşid Bey’in eşi Seyyide Hanım, Yedekçizadelerden Hacı Mehmed ve Hüseyin Beyler 1921 yılında onarmışlardır.

Cami 14.85x14,30 m. ölçüsünde kareye yakın planlı olup üzeri toprak damla örtülüydü. Cami uzun yıllar harap bir durumda kalmış. 1985 yılında yıkılarak yoldan biraz daha geride eski caminin ölçülerinde yeniden yapılmıştır. Toprak dam yerine üzeri çatı ile örtülmüştür.

Cürcürler Camii

Kayseri Sahabiye Mahallesi Buyurgan (Cürcürler) Sokak’ta bulunan bu caminin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Giriş kapısı üzerindeki mermer iki satırlı kitabesinde Uzun Mollazade El-Hac Ali Ağa tarafından 1864’de tamir edildiği yazılıdır.

Cami moloz taştan dikdörtgen planlı olarak yapılmış, üzeri çatı ile örtülüdür.Mimari yönden bir özelliği bulunmayan caminin minber minaresi krem renkli taştan yapılmıştır.19 basamaklı taş merdivenle çıkılan minare 1.49x1.43 m. ölçüsünde taş bir kaide üzerindedir. Bu kaide üzerinde 1.03m. yüksekliğinde dört sütun Bursa kemerleri ile birbirlerine bağlı olup bir tabladan sonra konik bir çatıyı taşımaktadır.

Çifteönü Camii

Kayseri, Gubaroğlu Mahallesi, Çifteönü Caddesi’nde bulunan caminin üzerindeki bir levhadan Hacı Seyyid Mehmet Ağa tarafından 1882 yılında yaptırıldığı öğrenilmektedir. Caminin bu tarihten önce yapılıp yapılmadığı konusunda ise yeterli bir bilgi bulunmamaktadır. Minare kaidesinde 78X77 cm. ölçüsünde talik yazılı mermer kitabede caminin 1882 yılında yapıldığını doğrulamaktadır.

Cami kesme taştan 18.00x18.00 m. ölçüsünde kare planlı bir yapıdır. İbadet mekanı 12 ahşap sütunun taşıdığı toprak bir dam ile örtülüdür.

Mihrap ve minberi bir özellik göstermemektedir. Caminin iki minaresi vardır. Bunlardan biri yüksek bir avlu duvarının üzerinde olup, 19 taş basamakla çıkılan bir minber-minaredir. Zeminden 4.65 metre yüksekliğindeki minarenin caminin damına yakın yerde kaidesi bulunmaktadır. Oldukça basık altıgen gövdeli altı sütunun taşıdığı minber-minareye doğudan çıkılmaktadır. Sütunlar arasında taş korkuluklara yer verilmiştir. Üzerindeki taş sütunlar yekpare olup, konik taş külahı oturtulmuştur.

Emir Sultan Mescidi

Kayseri, Cumhuriyet Mahallesi’nde Şeyh Camisi yakınındadır. Cami ismini yanında gömülü olan Emir Sultan ismiyle tanınan Hoca İzzettin Efendi’den almıştır. Kitabesi bulunmadığından ne zaman yapıldığı kesinlik kazanamamıştır.

1970’li yıllara kadar harap bir halde gelen mescit 1979-1980 yıllarında yapılan bir restorasyonla yenilenmiştir. Mescit 10.00x12.00 m. ölçüsünde olup sağında kare planlı Evliya Sultan’ın türbesi bulunmaktadır. Türbe sekiz köşeli sivri külahlı bir Selçuklu kümbeti şeklinde yapılmıştır.

Mescidin türbe giriş kapısı üzerinde minber-minaresi bulunmaktadır. Bu minare l980 onarımında yapılmıştır. Minare taş kaide üzerinde dört ayaklı olup, üzeri düz bir çatı ile örtülmüştür. Kayseri’deki diğer minber-minarelerden farklı olarak minarenin içerisindeki kubbe ve küçük pencereler de bulunmamaktadır.
Gubaroğlu (Yumurtalı) Mescidi (Melikgazi)

Kayseri Gubaroğlu Mahallesi, Kurum (Karafakih) Sokak’ta bulunan bu mescidi, Şah Melek hatun 1320 yılında yaptırmıştır.

Mescit kare planlı olup, moloz taş ve yarım kesme taştan yapılmış, 7.00X7.00 metre ölçüsündedir. Bunun dışına da dikdörtgen planlı bir son cemaat yeri eklenmiştir. Bu mescidin daha önce türbe iken 1560 yılında önüne son cemaat yeri eklenerek mescit haline getirilmiştir. Mescidin mihrap ve kuzey cephelerinde ikişer, doğu ve batı yönlerinde de birer küçük pencere ile içerisi aydınlatılmıştır.

Mihrabın sağ ve soluna birer, doğu ve batı duvarlarına da ikişer niş açılmıştır. Mescidin mihrap duvarındaki Roma lahti parçasından ötürü halk bu lahit parçasını yumurtalara benzetmiş ve bu yüzden de mescide Yumurtalı Mescit ismi yakıştırılmıştır.
Kayseri'nin diğer camileri ile ilgili olarak kayseriden.biz web sitesindeki sayfalara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

:: ULU CAMİ (KAYSERİ) :: DEVELİ ULU CAMİİ :: GÜLÜK CAMİİ :: HACI KILIÇ CAMİİ :: HUNAT HATUN CAMİİ :: HAN CAMİİ (KAYSERİ) :: KURŞUNLU CAMİİ :: LALA PAŞA CAMİİ :: KALE (FATİH) CAMİİ :: BÜNYAN ULU CAMİİ :: MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA CAMİİ (İNCESU) :: KAYSERİ İLÇELERİNDEKİ DİĞER CAMİLER

BU KONU HAKKINDA YORUMLAR
  Battal Gazi Camii (Kayseri)  
  Battal Gazi Camii (Kayseri)  
  Battal Gazi Camii (Kayseri)  
  Battal Gazi Camii (Kayseri)  
  Battal Gazi Camii (Kayseri)  
  Şeyh Camii (Kayseri)  
  Şeyh İbrahim Tennuri Türbesi (Kayseri)  
  Şeyh İbrahim Tennuri Türbesi'nin kitabesi (Kayseri)  
  Şeyh Camii (Kayseri)  
  Şeyh Camii (Kayseri)  
  Şeyh Camii (Kayseri)  
  Bozatlı Paşa Narlı Mescidi (Kayseri)  
  Hatıroğlu Camii (Kayseri)  
  Hatıroğlu Camii (Kayseri)  
  Hatıroğlu Camii (Kayseri)  
  Hatıroğlu Camii (Kayseri)  
  Hatıroğlu Camii (Kayseri)  
  Hatıroğlu Camii (Kayseri)  
  Hatıroğlu Camii (Kayseri)  
 
www.kayseriden.biz   Hakkımızda  |  Site Hakkında  |  Kullanım Koşulları |  Bize Ulaşın
 
© 2006, Birleşmiş Fikirler
[Fikir Tasarım Atölyesi]
<