Tahtalı Kilise (Soğanlı/Kayseri)
 
 
 
 
   
  KAYSERİ  
   
 
Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi
Hanlar, hamamlar, kaleler, kervansaraylar, kümbetler ve köprüler ile Kayseri`nin tarihi mirası
Anadolu`dan ilk mektuplar: Kayseri Arkeoloji Müzesi
İkibin yılın şahidi: Kayseri Kalesi
Kayseri`nin ilçeleri
 
  LİNKLER  
 
Cebit 2013 Hannover Tur Programları
Domotex 2013 Hannover Tur Programları
EMO 2013 Hannover Tur Programları
DURU ELEKTRİK & MÜHENDİSLİK
KEŞAN HAZIR BETON
MAKİNA ODASI
Baskılı T-shirt Modelleri
 
  Tabletler, takılar, seramikler ve niceleri: Kültepe buluntuları  
Kayseri Kültepe höyüğünde bulunan seramik parçaları, madeni eşyalar, kaplar, takılar ve tabletler o döneme ait bilgi ile birlikte ticaretten sanata bir çok konuda dönemin insanlarının gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermektedir.
Tabletler, takılar, seramikler ve niceleri: Kültepe buluntuları

Seramik
 
Hitit seramiği denilen yerli seramik zirvesine Asur Ticaret Kolonileri çağında  erişmiştir. Kültepe, Önasya’nın önde gelen seramik merkezlerinden biridir. Bunda, madeni kapların taklit edilmiş olmasının etkisi kuvvetlidir. Kültepe’nin Asur Ticaret Kolonileri Çağı tabakalarında keşfedilmiş pişmiş topraktan yapılmış kaplar, sadece Anadolu’nun değil, ama aynı zamanda tüm Önasya’nın en nadide koleksiyonlarını oluşturmaktadır. 

Çeşitli geometrik süslerle bezenmiş küçük veya iri boy kaplar, akatacakları kuş gagası veya koç veya sığır cinsi bir hayvan başı biçiminde biçimlendirilmiş testiler, ibrikler, çeşitli hayvanlar ile süslenmiş kaplar, sadece seramik repertuarını zenginleştirmekle kalmaz, ama aynı zamanda, hayal gücü çok zengin ustaların zenaat ile sanatı nasıl biraraya getirdiklerini de gösterir.

Bu seramik repertuarı tüm Önasya’da, sadece Kültepe’ye özgü olup, hiç bir eski yerleşim yerinde bu boyutta değildir. Kültepe seramiği, Hitit seramiğinin atasıdır. Kültepe seramik repertuarında görülen özellikler, hemen hemen aynı biçimde bir sonraki çağa aktarılarak kullanılmaya devam edilmiştir.

Ritonlar (kutsal içki kapları)

Seramiğin bir bölümü günlük işlerde kullanılmaya uygun değildir. Onlar, dini törenlerde kullanılmış, mezarlara ölü hediyesi olarak bırakılmışlardır. Hayvan ve kuş biçimli, pişmiş topraktan yapılmış içki kapları, Hitit metinlerine göre, dini törenlerde kullanılan, kıymetli madenlerden yapılmış BIBRU denilen hayvan biçimli kapların ilk örnekleridir. Bunlar arslan, antilop, boğa, tavşan, köpek, domuz, kartal, keklik, manda, hayvan ve kartal başı biçimindedirler. Gövdeleri sandal, emzikleri hayvan başı biçiminde olup kayıkçıları, sandalların kenarlarında olan kaplar da, Kültepe seramik repertuarında önemli yer tutar. Bu kapların bir başka grubu da çizme şeklinde olanlardır. Tek renkli, parlak astarlı veya geometrik motiflerle bezenmiş bu kült kaplarının çoğu Kültepe’ye özgüdür. Bunlar, çoğunlukla arşiv odalarında bulunmuşlardır.

Ib katında keşfedilmiş tanrı heykelciklerinin çoğunu, tunç, fayans, fildişi, kurşundan yapılmış “Baş Tanrıça”nın iki eliyle  göğüslerini tutan çıplak heykelcikleri temsil eder.

Baş Tanrıçanın eşini, çocuklarını bir arada gösteren kurşun figürinler ve bunların döküldüğü/çoğaltıldığı taş kalıplar, bu çağ  tanrılar aleminin değişik amblemlere sahip ayrı tanrılardan oluştuğunu  kanıtlamaktadır.

Tabletler, takılar, seramikler ve niceleri: Kültepe buluntuları

Mühürler

Bu çağda Mezopotamya-Suriye ile kurulan ilişkileri aydınlatan ve Kültepe’de açığa çıkarılan arkeolojik belgelerin başında, her iki bölgede de ortak olarak kullanılmış, silindir mühür ve onların baskıları gelir. İçlerine mektupların konulduğu pişmiş toprak zarflar ve «bulle»ler, damga ve silindir mühürlerle mühürlenmekteydi. Çeşitli ülkeler arasındaki ticaretin kozmopolit üslubu  karakterine uyan bu  mühür baskıları, M.Ö. 20.-19.-18. yüzyılda Kültepe ile Yakındoğu arasındaki sanat etkinliğinin ve değişik üslubların kronolojik çatısının aydınlatılmasını kolaylaştırmıştır. Silindir mühür baskılarının çok büyük çoğunluğu, II. kata aittir. Baskılar arasında Güney Mezopotamya kökenli, tipik Eski Babil üslubuna girenler önemli bir yer tutmaktadır. Ancak mühür baskılarının çoğu Eski Asur üslubundadır.   Kültepe’de gelişme aşamasının zirvesine erişmiş yerli/Anadolu üslubu, daha sonraki Hitit mühürcülük sanatının kaynağı olmuştur.

Ib katı tabletlerindeki değişiklik, mühürlerde de görülür. Bu dönemde mühürler, II kattan farklı olarak, tabletlerin üzerine de basılmaktadır. Bu dönemde Anadolu üslubuna giren mühürlerin birinci grubu, II. kat üslubuna bağlı kalırken, ikinci grubu oluşturan damga mühürler daha sonraki Hitit damga mühürlerinin ilk örneklerini temsil ederler.

Damga mühür sahneleri tapma, tanrı, karışık varlık, heraldik kartal, hayvan ve astral motiflerden oluşur. Bu dönem mühürlerinde karşımıza çıkan „çift başlı kartal“ motifi, Hitit Çağında da yaşamış, ve hatta çok daha geç dönemlere kadar, Roma, Bizans ve oradan da Selçuklulara geçmiş ve halen bugün de yaşamaya devam etmektedir.

Madeni eşyalar

Kıymetli maden ve taşlardan yapılmış süs eşyası, tunç kap ve silahlar, büyük bir çoğunlukla mezarlarda bulunmuştur.  Ib ve II. katlarda tam planları ile açığa çıkarılan atölyelerde maden objelerin her çeşidine ait taş kalıplar da gün ışığına çıkarılmıştır.

Kuzey Suriye-Mezopotamya’dan ithal edilen silahlar, figürinler, ve seramik ülkeler arası büyük ticaret merkezinin karakterini tanımlamaktadır. 

Takılar

Çeşitli değerli ve yarı-değerli taş ve madenlerden yapılmış takılar dönem insanlarının zevkli dünyasını gözönüne sermektedir. 

Ticaret

Ticaret esas itibariyle üç ürün üzerindeydi: kalay, bakır ve kumaşlar. Asurluların kalayı nereden elde ettikleri bilinmiyor. Asur’da bulunmamakla beraber ihraç ediliyordu, daha doğudaki bölgelerden gelmiş olmalıdır.

Asur’lular Anadolu’ya getirdikleri kalay, tekstil ve elbiseleri yerlilere altın, gümüş ve demir (amuttum) karşılığında satıyorlardı. Anadolu, altın ve gümüşünün dışarı çıkarılması, ticareti yerlilerin aleyhine geliştiriyordu. Asurlular, ayrıca, Anadolu’da bakır, deri, yapağı, yün, takı-boncuk ticareti yapmakta ve özellikle temizledikleri yerli bakırı, yerli halka yüksek fiata satıyorlardı. Bu çağda Asur’lu tüccarlarla eşit ölçüde ticarete katılan yerli, zengin tüccarların sayısı da az değildir.

Tüccarlar 200-250 yüklü eşekten oluşan kervanlarla Dicle, Habur vadilerini geçerek Orta Anadolu’ya erişiyorlardı. Ticaret mallarının taşınışı eşekler sırtında yapılıyordu. Her hayvan 90 kg. yük taşımış olmalıdır.

Merkez ofis; Bit-karim

Asurlu tüccarların Kaniş‘deki merkez oifisi Bit-karim idi. Onun rolü çeşitliydi: herşeyden önce bir ithalat ve ihracaat merkeziydi, genel depoları temin ederdi, ve bir ticaret ve bir ödeme odasıydı, orada avans sağlanabiliyordu. Aynı zamanda, verginin tahsil edildiği bir merkez olup, tüccarlar burada, “köprü geçme“ ve “emanet bırakma“ vergisi ödemek zorundaydılar. Ayrıca mahkeme yetikisine sahipti, çünkü bu devirde, tüccarlar arasındaki olası davalar konusunda “hakem“ sıfatıyla hüküm vermekteydi. Bu, Kapadokya ticaretine şahsen katılan kral için de geçerliydi. O işleri finanse ediyor, alacaklarına her zaman ulaşamasa da kervanlara parayı hazır ediyor ve onları yola çıkarıyordu.  
 
Asurluların, Kültepe’den başka, Anadolu’da kurdukları, isimlerini öğrendiğimiz, ancak yerlerini bilmediğimiz 9 Karum daha vardır. Bunlar yönetim bakımından Kaniş’e, Kaniş de Asur’a bağlıdır.  

Arşivler

Arşiv odalarındaki tabletler, düzenli sıralar halinde yerleştirilmiş kapların, ağaç sandıkların, hasır ve çuvalların içinde, ağaç rafların üstünde, konularına göre tasnif edilerek, muhafaza edilmişlerdir. Şehri tahrip eden yangından halk canını kurtarabilmiş; yangına dayanıklı bütün objeler ve tabletler ise bırakıldıkları yerlerde günümüze kalmışlardır. Yangının ani olması sebebiyle, bir çok tüccar zarfları içine koyduğu mektuplarını gönderme fırsatını bulamamış; bazıları da yeni gelen postasını dahi açamamıştır.

Tabletler

II. kat tabletleri, ticari, iktisadi ve hukuki içeriklidir. Ticari anlaşmalardan, Asurlu tüccarlarla yerliler arasındaki kontraktlardan, oldukça ilkel borç belgelerinden, malların taşınması hakkındaki anlaşmalardan, iş, alışveriş ve özel mektuplardan oluşmaktadır. Bunların dışında, mahkeme kararları, evlenme, boşanma, evlat edinme belgeleri, esir ticareti ve veraset konularını kapsayan tabletler de bulunmuştur. Sayıları az olmakla beraber, sistemli kazılarda, edebi, tarihi ve okul eksersiz belgeleri, büyü metinleri de keşfedilmiştir. Ayrıca, yerli prenslerle Asurlular arasında çeşitli haberleşmeye ait metinler de vardır. Bütün bu keşifler iki önemli sonucu sağlamıştır:

1-Anadolu tarihini başlatmıştır.  
2-Anadolu-Mezopotamya-Kuzey Suriye arasında, geniş boyutlu ilk canlı ilişkiler kurulmuştur.

Kültepe’de sistemli kazılarda keşfedilmiş olan bütün eserler, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile Kayseri Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedirler

Kültepe Höyüğü ile ilgili olarak kayseriden.biz web sitesindeki diğer sayfalara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

:: KÜLTEPE HÖYÜĞÜ :: KAZI VE ARAŞTIRMALAR :: KANİŞ :: KARUM
www.ateliercreart.com web sitesine gitmek için tıklayınız.

BU KONU HAKKINDA YORUMLAR
   
  Kültepe buluntularından tabletler (Kültepe/Kayseri)  
  Kültepe buluntularından mutfak eşyaları (Kültepe/Kayseri)  
  Kültepe buluntuları (Kültepe/Kayseri)  
  Kültepe buluntuları (Kültepe/Kayseri)  
  Kültepe buluntularından bir örnek: Küpeler (Kayseri Arkeoloji Müzesi)  
  Kültepe buluntularından bir örnek: Tablet (Kayseri Arkeoloji Müzesi)  
  Madencilikte kullanılan gereçler (Kayseri Arkeoloji Müzesi)  
  Kültepe buluntularından bir örnek: Sürahi (Kayseri Arkeoloji Müzesi)  
  Kültepe buluntularından bir heykel örneği (Kayseri Arkeoloji Müzesi)  
  Kültepe buluntularından gündelik ev gereçleri (Kayseri Arkeoloji Müzesi)  
  Kültepe buluntularından tabletler (Kayseri Arkeoloji Müzesi)  
  Kültepe'de bulunan mezarlardan çıkarılan ziynet eşyaları (Kayseri Arkeoloji Müzesi)  
  Kültepe buluntularından bir örnek: Taşlı altın yüzük (Kültepe/Kayseri)  
  Kültepe buluntularından ziynet eşyaları (Kültepe/Kayseri)  
  Kültepe buluntularından ziynet eşyaları (Kültepe/Kayseri)  
  Dini törenlerde kullanılan boğa başlı kap (Kayseri Arkeoloji Müzesi)  
  KÜltepe kazılarında bulunan iğneler (Kayseri Arkeoloji Müzesi)  
  Kültepe buluntularından ziynet eşyaları (Kültepe/Kayseri)  
  Törensel içki kapları: Ritonlar (Kültepe/Kayseri)  
   
   
 
www.kayseriden.biz   Hakkımızda  |  Site Hakkında  |  Kullanım Koşulları |  Bize Ulaşın
 
© 2006, Birleşmiş Fikirler
[Fikir Tasarım Atölyesi]
<